Wednesday, July 14, 2010

RPT GEOGRAFI TINGKATAN 2 (2010)

Minggu 

Tajuk 

Konsep 

Hasil Pembelajaran 

Unsur Patriotisme 

Cadangan aktiviti P&P 

BBM 

1-3

1.Kedudu-kan

Kedudukan Garisan Tarikh Antarabang-sa

(GTA)


 

Garisan Meridian Pangkal (GMP) 

Memahami kedudukan sesuatu tempat berdasarkan latitud dan

longitud serta mengenal zon

waktu.


 

Mengenal latitud dan longitud


 

Menyatakan kedudukan sesuatu

tempat berasaskan latitud dan

longitud.


 

Mengenal zon waktu di atas peta dunia.


 

Mentakrifkan waktu tempatan dan
waktu piawai.


 

Menentukan kedudukan sesuatu

tempat dengan menggunakan

latitud dan longitud.


 

Mengira waktu tempatan berasaskan

kedudukan longitud.

 

Menunjuk cara:

 • menentukan kedudukan latitud dan longitud pada glob.


 

 • menentukan kedudukan latitud dan longitud berdasarkan peta.


   

 • menentukan kedudukan sesuatu tempat berdasarkan titik persilangan.


   

 • Menentukan kedudukan latitud dan longitud secara berkumpu-lan pada glob.


 

Peta

4-5

2. Arah

Arah

Menentukan arah dengan menggunakan bearing sudutan.


 

Menyatakan bearing sudutan.


 

Mengukur bearing sudutan.


 

 

Menunjukkan cara mengukur bearing sudutan dengan menggunakan jangka sudut

Peta topografi


 

Jangka sudut 

6,8

3. Skala dan Jarak

Skala dan Jarak

Mengenal skala dan jarak.


 

Mengukur jarak di antara dua tempat di atas peta dengan menggunakan skala lurus.


 

Menukar jarak di atas peta kepada jarak sebenar dengan menggunakan skala lurus.


 

Menukar jarak dilapangan kepada jarak di atas peta dengan menggunakan skala lurus.

 

Menunjuk cara:

mengukur jarak lurus antara dua tempat (x dan y).


 

menukar jarak pada peta kepada jarak sebenar mengikut skala peta.


 

menukar skala sebenar (bilik darjah) kepada skala yang lebih kecil (contoh 1cm mew akili 1m).


 

Mengadakan aktiviti kumpulan untuk:


 

mengukur jarak dan melukis pelan kawasan sekolah.


 

Mengukur jarak dan melukis pelan laluan murid dari rumah ke sekolah.

Peta topografi


 

Alatan geometri


 

Benang


 

Jalur kertas

9

5. Rajah

 

Mengaplikasi maklumat dalam

bentuk rajah.


 

Mengumpul maklumat.


 

Melukis dan melabel rajah berdasarkan

maklumat.


 

Mentafsir rajah.

 

Membincang-kan teknik-teknik melukis rajah seperti:


 

 • peta minda
 • kitaran


 

Penggunaan komputer digalakkan.


 

Menghasilkan buku skrap pelbagai

bentuk rajah.

Komputer


 

Lembaran grafik


 

Keratan akhbar


 

Bahan bercetak

10,12,13

6. Peta

Pola taburan

Menyusun maklumat dan data

dalam bentuk jadual dan melukis

graf berganda.


 

Mengumpul dan merekod maklumat dan data.


 

Menyusun maklumat dan data dalam bentuk jadual.


 

Melukis graf bar berganda dan graf garisan berganda berdasarkan jadual dengan menggunakan label dan petunjuk yang betul.


 

Mentafsir jadual, graf bar berganda dan

graf garisan berganda.

 

Menunjuk cara mendapatkan maklumat dan data seperti:

 • bilangan ahli rumah sukan murid mengikut jantina dalam kelas.


 

Menunjuk cara membina jadual dan

melukis graf.


 

Penggunaan komputer digalakkan.


 

Menunjuk cara mentafsir jadual, graf bar berganda dan graf garisan berganda.


 

Menghasilkan buku skrap pelbagai

jadual dan graf.

Kertas graf


 

Alatan geometri

14

6. Peta

Pola salingkaitan

Mengenal ciri-ciri fizikal dan

budaya dalam peta bergambar

(peta pelancongan).


 

Mengenal pasti ciri-ciri fizikal dan budaya berdasarkan peta bergambar (peta pelancongan):


 

 • tempat bersejarah
 • tempat rekreasi
 • pusat membeli-belah
 • kemudahan penginapan
 • kemudahan pengangkutan

Mencintai negara Malaysia


 

berbangga terhadap

kepelbagaian pandang darat fizikal dan budaya negara Malaysia.

Menunjuk cara untuk menentukan

kedudukan dan taburan ciri-ciri fizikal dan budaya pada peta bergambar (peta pelancongan).


 

Mengadakan aktiviti kumpulan untuk mengenal pasti ciri-ciri fizikal dan budaya dalam peta bergambar (peta pelancongan).

Peta pelancongan


 

Peta topografi

15-16

7.Taburan Penduduk

Kepadatan Taburan

Mengenalpasti taburan penduduk Malaysia dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.


 

Mengenal pasti taburan penduduk negara Malaysia.

 • Padat
 • Sederhana
 • Jarang


 

Menyenaraikan faktor-faktor yang mempengaruhi taburan penduduk Malaysia.


 

Menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi taburan penduduk Malaysia.

Bersatu dalam

Kepelbagai-an


 

Berbangga dengan

perpaduan penduduk

negara Malaysia dan

bertangung -jawab

untuk mengekal-kannya

Membincangkan taburan penduduk Malaysia berpandukan pelbagai media seperti peta, bahan bercetak dan internet.


 

Menghasilkan peta minda tentang faktor-faktor yang mempengaruhi taburan penduduk negara Malaysia.


 

Mengadakan aktiviti kumpulan untuk mengumpul maklumat taburan penduduk negara Malaysia daripada pelbagai media

Peta taburan penduduk Malaysia


 

Gambar-gambar foto


 

Bahan maklumat internet


 

Bahan bercetak


 

Buku teks

17-18

4.2 Perubahan Penduduk

Kadar

kelahiran


 

Kadar kematian


 

Migrasi

Memahami pertumbuhan penduduk negara Malaysia dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.


 

Mentakrifkan pertumbuhan penduduk.


 

Menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi:

 • kadar kelahiran
 • kadar kematian
 • migrasi


 

Mengira kadar pertumbuhan penduduk.


 

Menjelaskan dengan contoh faktor-faktor yang mempengaruhi:

 • kadar kelahiran
 • kadar kematian
 • migrasi

Mencintai negara

Malaysia dan


 

Berbangga kerana

keamanan negara

Malaysia.

Menghasilkan peta minda mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk.


 

Membincang-kan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk dengan berpandukan pelbagai media seperti peta, bahan bercetak dan internet.

Peta aliran


 

Bahan bercetak


 

Buku teks

19-20

4.3: Migrasi penduduk sebagai tindakba-las terhadap faktor

ekonomi, politiik, sosial dan

fizikal

 

Memahami migrasi penduduk negara Malaysia dan faktor- faktor yang mempengaruhinya.


 

Menerangkan migrasi penduduk


 

Menerangkan pola migrasi penduduk

Menyenaraikan faktor-faktor yang mempengaruhi jenis-jenis migrasi.

Luar bandar ke bandar

Luar bandar ke luar bandar


 

Menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi penduduk.

Berusaha membangunkan negara Malaysia


 

bertanggungjawab dan bersedia memberi sumbangan terhadap pembangunan negara Malaysia

Sumbang saran faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi penduduk


 

Menghasilkan peta minda tentang faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi penduduk

Buku Teks


 

24

4.4: Kesan

perubahan

penduduk

terhadap alam

sekitar

 

Memahami kesan-kesan perubahan penduduk terhadap alam sekitar


 

Menyenaraikan kesan-kesan penduduk terhadap penerokaan sumber tanih, hutan dan air


 

Menghuraikan kesan-kesan perubahan penduduk terhadap penerokaan sumber


 

Mencadangkan langkah-langkah penerokaan sumber secara terancang

Mencintai sumber alam sekitar negara Malaysia

Mengumpul maklumat tentang kesan perubahan penduduk terhadap alam sekitar


 

Melukis rajah tentang kesan-kesan perubahan penduduk terhadap alam sekitar

Akhbar


 

Majalah

25-26

4.5 Hubungan kependu-dukan dengan sumber

Penduduk

berlebihan


 

Kurang

penduduk

Penduduk

optimum

Memahami hubungan kependudukan dengan sumber serta implikasinya


 

Mentakrifkan konsep penduduk berlebihan, kurang penduduk dan

penduduk optimum.


 

Menyenaraikan ciri dan contoh penduduk berlebihan dan kurang penduduk


 

Mencintai negara Malaysia

Menghasilkan peta minda tentang ciri penduduk berlebihan dan kurang penduduk.


 

Membincang-kan ciri-ciri lebihan penduduk, kurang penduduk dan penduduk optimum.

Peta minda


 

Buku teks

27

5.1 Petempa-tan Awal

Kedudukan

Memahami petempatan awal dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.


 

Menyatakan lokasi petempatan awal :

- Pinggir pantai, delta dan muara sungai.

- Pinggir sungai

- Bukit/ gua

- Tanah pamah


 

Menyenaraikan faktor-faktor yang mempengaruhi petempatan awal


 

Menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi petempatan awal;

 • fizikal
 • keperluan asas

Berusaha

Membangun-kan

negara


 

Malaysia. meng-hargai

usaha-usaha

kerajaan untuk

membangun dan

memajukan

petempatan.

Mengumpulkan maklumat tentang lokasi petempatan awal darpada pelbagai midea seperti akhbar, bahan bercetak dan internet


 

Melengkapkan pengurusan grafik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi petempatan awal.

Buku Teks

28

5.2     Faktor-faktor yang mem-pengaruhi petempa-tan

 

Memahami faktor-faktor yang mempengaruhi petempatan negara Malaysia

Menyenaraikan faktor-faktor yang mempengaruhi petempatan negara Malaysia:

 • Sejarah
 • Fizikal
 • Ekonomi
 • Sosial

Politik (governan)


 

Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi petempatan di negara Malaysia:

 • Sejarah
 • Fizikal
 • Ekonomi
 • Sosial
 • Politik (governan)


   

merumus tentang peranan kerajaan mempengaruhi petempatan negara Malaysia seperti;

 • projek perumahan
 • bandar baru    
 • rancangan kemajuan
  tanah

Membin-cangkan faktor-faktor yang mempenga-ruhi petempatan negara malaysia


 

Menghasil-kan peta minda tentang faktor-faktor yang mempenga-ruhi petempatan negara malaysia


 

Menghasil-kan buku skrap tentang faktor-faktor yang mempenga-ruhi petempatan negara Malaysia

Membincang-kan faktor-faktor yang mempengaruhi petempatan negara malaysia


 

Menghasilkan peta minda tentang faktor-faktor yang mempengaruhi petempatan negara malaysia


 

Menghasilkan buku skrap tentang faktor-faktor yang mempengaruhi petempatan negara Malaysia

Buku teks


 

Bahan bercetak

28

5.3 Pola Petempa-tan

Pola

Memahami pelbagai pola petempatan negara malaysia

Menyenaraikan pelbagai pola petempatan negara Malaysia ;

 • berselerak
 • berjajar
 • berpusat
 • berkelompok


 

menyatakan ciri-ciri pola petempatan negara malaysia

 • berselerak
 • berjajar
 • berpusat
 • berkelompok
 

Mengumpul gambar tentang pola petempatan.


 

Menghasilkan model tentang pola petempatan negara malaysia

 • berselerak
 • berjajar
 • berpusat
 • berkelompok

Mengelaskan tentang ciri-ciri pola petempatan negara malaysia

Melengkapkan penulisan grafik tentang pola-pola petempatan negara malaysia

Buku Teks

29

5.4 fungsi petempatan luar bandar dan bandar

 

Memahami fungsi petempatan negara malaysia


 

menyenaraikan fungsi petempatan negara malaysia dari segi ekonomi seperti ;


 

 • perniagaan
 • perdagangan
 • pelabuhan
 • perindustrian
 • pertanian
  • pelancongan


   

menyenaraikan fungsi petempatan negara Malaysia dari segi sosial seperti ;

 • pendidikan
 • perhubungan dan pengangkutan


 

menyenaraikan fungsi petempatan negara Malaysia dari segi politik ( governan) seperti ;

 • pusat pentadbiran


 

Menghuraikan fungsi petempatan negara malaysia dari segi :

 • ekonomi
 • sosial
 • politik (governan)


 

Menjelaskan dengan contoh fungsi :

 • petempatan luar bandar
 • petempatan bandar

Berusaha dan memba-ngunkan negara Malaysia.


 

Bertanggung-jawab

dan berkeupaya-an

membangun-kan

petempatan negara

Malaysia

Membincang-kan fungsi petempatan negara malaysia dari segi ekonomi , sosial dan politik (governan)

Buku Teks

30-31

5.5 Pembanda-ran

Pembanda-ran

Negara membangun


 

Negara maju

Memahami proses pembandaran negara malaysia


 

Menerangkan proses pembandaran .


 

 • saiz penduduk
 • kegiatan ekonomi
 • kemudahan


   

menyenaraikan faktor-faktor yang mempengaruhi perbandaran negara malaysia ;


 

 • dasar kerajaan
 • peluang pekerjaan
 • migrasi


 

menyatakan kesan perbandaran negara Malaysia


 

Menyenaraikan langkah-langkah untuk mengurangkan masalah pembandaran negara Malaysia.


 

Menghuraikan ciri-ciri perbandaran negara Malaysia :

 • saiz penduduk
 • kegiatan ekonomi
 • kemudahan asas


 

menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perbandaran negara malaysia :

 • dasar kerajaan
 • peluang pekerjaan
 • migrasi


   

Menghuraikan kesan perbandaran negara Malaysia .

 • positif
 • negatif


 

Menyenaraikan langkah-langkah untuk mengatasi masalah pembandaran negara malaysia.


 

Menghuraikan kesan-kesan perbandaran di negara lain :

 • Bangkok ( Thailand )
 • Tokyo ( Jepun )

Berusaha membangunkan negara Malaysia


 

Berbangga dan bersyukur terhadap tahap kemajuan perbandaran negara Malaysia

Membincang-kan faktor-faktor yang mempengaruhi proses perbandaran


 

Menghasilkan peta minda ciri-ciri perbandaran negara Malaysia


 

Membincang-kan kesan – kesan perbandaran negara Malaysia,

Contoh kesan negatif :

 • Kesesakan lalu lintas
 • kekurangan tempat tinggal
 • pencemaran udara


 

Peta malaysia


 

Bahan bercetak

32

6.1: keperluan pengang-kutan dan perhubung-an awal

Interaksi


 

Ketersampai-an 

Memahami keperluan pengangkutan dan perhubungan awal negara Malaysia


 

Menyatakan cara pengangkutan dan perhubungan awal negara Malaysia


 

Menyenaraikan keperluan pengangkutan dan perhubungan awal negara Malaysia


 

Menghuraikan keperluan pengangkutan dan perhubungan awal negara Malaysia

Mencintai negara Malaysia


 

Berbangga dengan tahap kemajuan sistem perhubungan dan pengankutan negara Malaysia

Membincngkan keperluan pengangkutan dan perhubungan awal negara Malaysia

Buku Teks

33-34

6.2 : Perkemba-ngan pengangkutan dan perhubung-an

 

Memahami perkembangan pengangkutan dan perhubungan negara Malaysia


 

Menyatakan perkembangan pengangkutan dan perhubungan negara Malaysia

 • darat
 • air
 • udara
 • telekomunikasi


   

Menghuraikan sistem perkembangan

pengangkutan negara Malaysia


 

Menghuraikan perkembangan sistem perhubungan negara Malaysia

 

Mengelaskan jenis pengangkutan dan perhubungan negara Malaysia


 

Mengkaji peta untuk melihat sistem pengangkutan negara malaysia


 

Membincang-kan perkembangan jaringan pengangkutan negara Malaysia seperti :

 • lorong berjalan kaki
 • jalan raya

  lebuh raya


   

  Membincang-kan perkembang-an sistem pengangkutan negara Malaysia seperti :

  keretapi, komuter, sistem transit aliran ringan (LRT), monorel


   

Peta Malaysia


 

Buku Teks 

35

6.3 : Faktor yang

Mempe-ngaruhi

jaringan

pengang-kutan

dan perhubung-an

Jaringan

 

Memahami faktor-faktor yang

mempengaruhi jaringan

pengangkutan dan

perhubungan negara Malaysia.


 

Menyenaraikan faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan dan perhubungan negara Malaysia:

 • bentuk muka bumi
 • ekonomi
 • dasar kerajaan
 • kemajuan teknologi


 

Menjelaskan faktor-faktor yang

mempengaruhi jaringan

pengangkutan dan perhubungan

negara Malaysia:

 • bentuk muka bumi
 • ekonomi
 • dasar kerajaan
 • kemajuan teknologi

Mencintai negara

Malaysia


 

Menghargai

peranan kerajaan

dalam

mempenga-ruhi

kemajuan

pengangkutan dan

perhubungan negara Malaysia

Mengumpul dan menyusun gambar

mengenai pengangkutan dan

perhubungan mengikut kronologi

masa daripada pelbagai media seperti

bahan bercetak dan internet.


 

Sumbangsaran tentang faktor-faktor

yang mempengaruhi jaringan

pengangkutan dan perhubungan

negara Malaysia


 

Mengadakan kuiz tentang faktorfaktor

yang mempengaruhi jaringan

pengangkutan dan perhubungan

negara Malaysia.

 

38

6.4 : Kepentingan

jaringan

pengangkutan

dan

perhubung-an

Integrasi

Lingkungan

pengaruh

Memahami kepentingan

jaringan pengangkutan dan

perhubungan.


 

Menyatakan kepentingan jaringan

pengangkutan dan perhubungan

terhadap pembangunan negara

Malaysia:

 • Ekonomi – perdagangan
 • sosial - integrasi kaw asan
 • politik – keselamatan (governan)


 

Menghuraikan kepentingan jaringan pengangkutan dan perhubungan terhadap pembangunan negara Malaysia:

 • Ekonomi – perdagangan
 • Sosial - integrasi kawasan
 • politik – keselamatan (governan)


 

Membuat rumusan tentang kepentingan pengangkutan dan perhubungan negara Malaysia dan Kanada.


 

Mempertahan-kan

negara Malaysia

bertanggung-jawab menjaga kemudahan yang ada.

Mencari maklumat tentang kepentingan pengangkutan dan perhubungan negara Kanada daripada pelbagai media seperti

akhbar, majalah dan internet.


 


 

Membincangkan kepentingan perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi terhadap pembangunan negara Malaysia dan kaitannya dengan hubungan

antarabangsa dengan berpandukan pelbagai media seperti bahan bercetak dan internet.


 

Mengadakan aktiviti kumpulan untuk

membuat perbandingan kepentingan

pengangkutan dan perhubungan negara Malaysia dan Kanada.

 

39

6.5 : Kesan

Perkemba-ngan

pengangkutan

dan

perhubungan

terhadap alam

sekitar

 

Memahami kesan perkembangan pengangkutan dan perhubungan terhadap alam sekitar negara Malaysia.


 

Menyenaraikan kesan-kesan perkembangan pengangkutan dan perhubungan terhadap alam sekitar negara Malaysia.


 

Menyatakan langkah-langkah mengurangkan kesan negatif perkembangan pengangkutan dan perhubungan ke atas alam sekitar negara Malaysia.


 

Menjelaskan dengan contoh kesan perkembangan pengangkutan dan perhubungan terhadap alam sekitar negara Malaysia.


 

Menghuraikan contoh langkah-langkah

mengurangkan kesan negatif perkembangan pengangkutan dan perhubungan ke atas alam sekitar negara Malaysia.

Mencintai negara

Malaysia bertanggung-jawab memelihara alam sekitar.

Mencari maklumat tentang kesankesan perkembangan pengangkutan dan perhubungan terhadap alam sekitar daripada pelbagai media seperti bahan bercetak dan internet


 

Membincangkan langkah-langkah

mengurangkan kesan negatif perkembangan pengangkutan dan

perhubungan ke atas alam sekitar negara Malaysia.


 

 
 • Kajian Geografi Tempatan (KGT) akan bermula pada semester kedua dan tempoh masa untuk menyiapkan KGT adalah selama 2 bulan.


 


 


 

No comments:

Post a Comment